Bestuur & Financiers

9.1        OPZET

De gemeente beschouwt de gemeenteraad en het college van BenW van Dantumadiel als “bestuur en financiers”. De gemeenteraad heeft een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Met de strategische visie, de programma’s en de begroting geeft de raad invulling aan haar kaderstellende rol. De jaarstukken, verantwoordingsrapportages en de raadsaorta zijn de belangrijkste periodieke informatiedragers om invulling te geven aan de controlerende rol en hier het gesprek met het college van BenW mee aan te gaan. Overige instrumenten zijn bijvoorbeeld de rekenkamer en jaarlijkse onderzoeken in het kader van de verordening rechtmatigheid en doelmatigheid, benchmarks en incidentele onderzoeken. Daarnaast kan de raad natuurlijk op diverse manieren onderwerpen aan de kaak stellen of daar vragen over stellen. In hoofdstuk 1 (Leiderschap) en hoofdstuk 2 (Strategie en beleid) zijn de wijze waarop raad en B&W, in een samenspel in hun eigen verantwoordelijkheid, uitvoering geven aan kaderstellende en controlerende rol, uitvoerig weergegeven.

In 2007 heeft gemeente Dantumadiel een onderzoeksmethode ontwikkeld om de tevredenheid van het bestuur en de financiers in kaart te brengen. Reden hiervoor was dat het bestuur en de financiers een belangrijke rol in de gemeente vervullen, maar dat er tot 2007 weinig bekend was over de tevredenheid van deze belanghebbende.

De raad heeft bij het opstellen van dit onderzoek gediscussieerd over de thema’s die in dit onderzoek aan de orde komen en over het gewicht dat aan die thema’s moet worden toegekend.Na uitvoering van het onderzoek vond een discussieavond plaats met de gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders en managementteamleden. Dit bleek een uitstekende methodiek om, zonder de hektiek van de dag, open en gedegen met elkaar te spreken over de kwaliteit van de organisatie en wederzijdse verwachtingen. Het onderzoek wordt periodiek herhaald.

De onderzoeksmethode

De ontwikkeling van de methode is gestart met het definiëren van het bestuur en de financiers. Diverse groepen zijn aanvankelijk geselecteerd als het bestuur en de financiers van de gemeente; burgers, provincie, rijk, gemeenteraad, burgemeester en wethouders. Uiteindelijk is gekozen om de definitie te beperken tot de gemeenteraad. De reden hiervoor is dat burgers worden vertegenwoordigd door de gekozen gemeenteraad.

Vervolgens is de gemeenteraad gevraagd welke organisatie-eigenschappen het belangrijkste zijn. Hieruit is gebleken dat het bestuur en de financiers vooral de doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, klant- en leverancier tevredenheid, medewerker tevredenheid, maatschappijgerichtheid en communicatie van de gemeente belangrijk vinden. Met deze uitgangspunten is de onderzoeksmethode gemaakt en uitgevoerd. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, is met statistische analyses gekeken of de methode valide is Dit bleek inderdaad het geval te zijn; de onderzoeksmethode is een goede manier om de tevredenheid van het bestuur en de financiers te meten.

9.2        UITKOMSTEN

Sinds 2007 wordt periodiek onderzocht hoe de gemeente scoort op deze punten volgens objectieve rapporten en in de perceptie van de gemeenteraad. De uitkomsten van het feitelijke onderzoek en de mening van de raadsleden worden besproken op een discussiebijeenkomst met raadsleden, B&W en MT.

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in: B&F 2013

Alle onderzoeken:

  • Onderzoek bestuur en financiers 2013: B&F 2013
  • Onderzoek Bestuur en financiers 2009 : B&F 2009
  • Onderzoek Bestuur en financiers 2007: B&F 2007

 

9.3        GEBRUIK

Sinds 2007 wordt het onderzoek Bestuur en financiers periodiek uitgevoerd. De acties voortvloeiend uit het onderzoek worden opgenomen in de bedrijfsplannen (A3-plannen) van het volgende jaar. Uitvoering hiervan wordt gevolgd met de voortgangsrapportage van A3 en middels AORTA.